Terms and Conditions

Terms and Conditions - Netherlands

EPS Nederland Algemene voorwaarden

ZORGVULDIG LEZEN. DIT MAAKT DEEL UIT VAN EEN WETTELIJK BINDENDE OVEREENKOMST DIE EEN IMPACT HEEFT OP UW WETTELIJKE RECHTEN

1. Partijen

1.1 De overeenkomst geldt tussen u en Euronet Payment Services Limited met registratienummer 6975932 en maatschappelijke zetel in 1st Floor Devonshire House, 1 Devonshire Street, London W1W 5DS (“EPS”). EPS wordt gereglementeerd door de Financial Services Authority van het VK en wordt ingevoerd in het FSA-register onder het registernummer 504630.

2. Overdrachtinformatie

2.1 De Overdracht wordt normaal contant betaald maar ook, indien beschikbaar en indien u deze instructie geeft, gestort op een bankrekening (een “Rekening”).

2.2 Een Overdracht is normaal gezien beschikbaar voor ophaling door de Begunstigde tijdens de openingsuren van de locatie van de geselecteerde correspondent. Overdrachten kunnen echter onderhevig zijn aan vertragingen te wijten aan beschikbaarheid, omstandigheden in het land van bestemming, of regelgevende vereisten. EPS biedt geen garanties wanneer de Overdracht beschikbaar zal zijn voor ophaling, behalve in de mate vooropgesteld in Clausule 2.4.

2.3 Als u een levering naar een Rekening hebt verzonden, biedt EPS geen garanties met betrekking tot wanneer de bank die de Rekening onderhoudt de Rekening zal crediteren.

2.4 Wanneer een transactie plaatsvindt binnen de Europese Economische Zone (“EEZ”) zorgt EPS er ten laatste voor dat:

  • (a) een Overdracht die contant wordt uitbetaald beschikbaar zal zijn voor de Begunstigde; of
  • (b) een Overdracht naar een Rekening wordt gecrediteerd aan de bank die deze rekening onderhoudt,

op het einde van de volgende drie Werkdagen na de transactiedatum. Waar een “Werkdag” een dag is waarop de Correspondent die de Dienst verleent open is.

2.5 Iedere aanvraag voor transacties ontvangen door een Correspondent of EPS na 15u00 op een Werkdag worden behandeld als een aanvraag ontvangen op de volgende Werkdag.

2.6 De Overdracht omvat geen storting of elektronisch geld. Noch u noch de Begunstigde is houder van een betalingsrekening bij EPS.

3. Transactielimieten

3.1 U moet een geldig identiteitsbewijs (“ID”) voorleggen om de transactie te voltooien.

3.2 U mag geen geen afzonderlijke transactie uitvoeren met een waarde van meer dan €1.500, behalve indien u voldoet aan de vereisten vooropgesteld in Clausule 3.4.

3.3 U mag geen geen afzonderlijke transactie uitvoeren met een waarde van meer dan €300, behalve indien u voldoet aan de vereisten vooropgesteld in Clausule 3.4.

3.4 Voor een transactie die de voornoemde limieten in 3.2 en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. respectievelijk overschrijdt, vereist RIA dat u bijkomende documentatie voorlegt en/of informatie biedt om de transactie te voltooien.

4. Buitenlandse valuta

4.1 U kunt de Correspondent informatie vragen over de beschikbare valuta in het land van de Begunstigde.

4.2 Behalve het transactietarief dat van toepassing is op de transactie waar u een valutaconversie aanvraagt, zal EPS een wisselkoers (de “Wisselkoers”) toepassen om de Overdracht om te rekenen in de valuta van het land van bestemming zoals vermeld op de voorzijde van het formulier.

4.3 EPS en/of haar Correspondenten behouden alle bedragen die het resultaat zijn van het verschil (indien toepasselijk) tussen de Wisselkoers en de wisselkoers die EPS ontvangt.

4.4 Indien de Begunstigde bij de ophaling vraagt de Transactie uit te betalen in een andere valuta dan de valuta die u hebt gepreciseerd kan de Correspondent een bijkomend tarief aanrekenen. Deze omwisseling is een afzonderlijke transactie tussen de Begunstigde en de Correspondent en maakt geen deel uit van de Dienst

5. Terugbetaling informatie

5.1 Tenzij de betaling reeds is uitgevoerd aan de Begunstigde zal EPS u het over te dragen bedrag terugbetalen binnen een periode van 15 Werkdagen verminderd met de toepasselijke tarieven en bedieningskosten op voorwaarde dat u EPS een kopie van een geldig ontvangstbewijs en een geldig identiteitsbewijs voorlegt. Een ontvangstbewijs is niet geldig tenzij de overeenstemmende transactie werd verwerkt in het EPS computersysteem en het de computer gegenereerde afdruk van de naam en het adres van de Correspondent bevat in combinatie met het correcte bestelnummer.

6. Aansprakelijkheid

6.1 In geval van een incorrect uitgevoerde transactie moet u EPS op de hoogte brengen zodra u een dergelijke transactie opmerkt en ten laatste 13 maanden na de datum van de transactie. Zo niet zal EPS de transactie niet corrigeren, tenzij de informatie over de transactie niet werd geleverd of beschikbaar gemaakt door EPS volgens de wettelijke vereisten. U kunt EPS op de hoogte brengen via de Klantendienst waarvan u de contactinformatie terugvindt in Clausule 13.

6.2 Als u incorrecte informatie vermeldt op het formulier van EPS met betrekking tot de Begunstigde is EPS niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of foutieve uitvoering van de transactie. Hoewel, EPS levert alle redelijke inspanningen om de Overdracht te recupereren. EPS kan u kosten aanrekenen voor de recuperatie van de Overdracht.

6.3 Behalve zoals hieronder voorzien is EPS niet aansprakelijk voor ieder bedrag van meer dan het bedrag gelijk aan het hoofdbedrag van de overdracht en de tarieven die u worden uitbetaald. EPS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor vertragingen in diensten of het niet uitvoeren van de transactie in overeenstemming met uw instructies omwille van lokale reglementeringen of omstandigheden buiten haar controle. EPS is niet aansprakelijk voor eventuele indirecte of gevolgschade. EPS is niet verantwoordelijk voor goederen en diensten die via een Overdracht kunnen worden betaald.

6.4 Niets in deze Clausule 6 houdt een beperking in van de aansprakelijkheid van EPS voor: (i) overlijden of persoonlijk letsel door haar nalatigheid; of (ii) fraude gepleegd door EPS.

7. Gegevensbeveiliging

7.1 EPS gebruikt de informatie die u verleent om de Dienst te kunnen leveren en haar voortdurende relatie met u te beheren. In lijn met deze doelstelling kan EPS uw persoonlijke informatie overdragen en opslaan buiten de EEZ. EPS draagt enkel persoonlijke gegevens over of slaat deze enkel op buiten de EEZ (i) als een dergelijke overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met u en EPS of (ii) nadat u uw ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven voor de voorgestelde overdracht. EPS kan deze informatie delen met haar geassocieerde bedrijven en de Correspondenten maar zij zal deze niet delen met derden, behalve indien wettelijk vereist of met uw toestemming. U hebt het recht een kopie aan te vragen van uw persoonlijke gegevens die EPS in haar bezit heeft, informatie te ontvangen over wie deze informatie heeft ontvangen en te eisen dat EPS eventuele onnauwkeurigheden corrigeert of dergelijke informatie verwijdert.

8. Klachten

8.1 Indien u een klant moet indienen met betrekking tot de Dienstverlening kunt u contact opnemen met de EPS Klantendienst via de telefoon, post of e-mail zoals vooropgesteld in Clausule 13.

8.2 Indien EPS uw klacht niet kan oplossen, kunt u ook een klacht indienen bij de dienst van de Financiële ombudsman door uw klacht te adresseren aan de Financial Ombudsman Services, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, telefonisch op het nummer 0845 080 1800 of via e-mail op dit adres enquiries@financial-ombudsman.org.uk. De website van de Financiële ombudsman is www.financial-ombudsman.org.uk. Merk op dat de Financiële ombudsman uw klacht in meerdere talen kan behandelen.

9. Volledige Overeenkomst

9.1 Eventuele gedefinieerde woorden of zinnen die worden gebruikt in de Algemene voorwaarden die hier niet worden gedefinieerd, worden gedefinieerd in de Voorwaarden.

9.2 U verklaart zich akkoord dat de overeenkomst enkel de Voorwaarden en Algemene voorwaarden omvat en dat dit de volledige overeenkomst en akkoord is tussen u en EPS en dat deze alle eerdere overeenkomsten tussen u en EPS vervangt en beëindigt.

10. Rechten van derden

10.1 Geen persoon andere dan een partij van de overeenkomst heeft enig recht een voorziening van de overeenkomst af te dwingen.

11. Splitsbaarheid

11.1 Indien een voorziening (of een deel van een voorziening) van de overeenkomst (in de Voorwaarden of Algemene voorwaarden) door een rechtbank or autoriteit van de bevoegde rechtspraak als ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt beschouwd, wordt die voorziening of deel van de voorziening, binnen de vereiste mate, beschouwd als niet deel uitmakend van de overeenkomst, en de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere voorzieningen van de overeenkomst wordt hier niet door beïnvloed.

12. Taal, regerende wetgeving & rechtspraak

12.1 Waar EPS u een vertaling van de Nederlandse versie van de Voorwaarden of de Algemene voorwaarden biedt, verklaart u zich akkoord dat deze uitsluitend gemakshalve wordt overhandigd. De Nederlandse versie van de Voorwaarden en de Algemene voorwaarden regeren de Dienstverlening door EPS aan u.

12.2 De overeenkomst moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van het Koninkrijk Nederland en ieder geschil met betrekking tot de overeenkomst is onderworpen aan de exclusieve rechtspraak van de Nederlandse rechtbanken.

13. Neem contact op met ons

13.1 De EPS Klantendienst is telefonisch bereikbaar op het nummer + 32 22233919, via de post op het volgende adres: 48, Kiekenmarkstraat, 1000 Brussel, België, of via e-mail op: eurocs@riafinancial.com.